Είναι πάντοτε επιτυχημένες οι μεταμοσχεύσεις οργάνων;
 
Η μεταμόσχευση θεωρείται μία εξαιρετικά αποτελεσματική διαδικασία αλλά, όπως συμβαίνει με κάθε μείζονα χειρουργική επέμβαση, η επιτυχία δεν μπορεί να είναι πλήρως εγγυημένη. Ένα έτος μετά τη μεταμόσχευση:
Πάνω από το 90% των μοσχευμάτων νεφρού λειτουργούν ακόμη καλά
Περίπου το 80% των μοσχευμάτων ήπατος λειτουργούν ικανοποιητικά
Περίπου το 85% των μεταμοσχεύσεων καρδιάς είναι ακόμη επιτυχείς